İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (“İnosoft”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki ilkelere uyularak işlemekteyiz. Buna göre İnosoft kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • İnosoft ürünleri ve hizmetlerinin sunum, satış ve pazarlama süreçleri,
 • İnosoft ürün ve hizmet satın alımı lisanslama işlemleri, lisans yenileme işlemleri
 • İnosoft ürünlerinin kullanımı ile ilgili tüm süreçler
 • İş başvurusu, işe alım süreçleri
 • İnosoft’ un ticari ve/veya iş stratejilerinin gerçekleştirmesi için yürütülen tüm süreçler
 • Tahsilat takibinin yapılması dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi esnasında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amaçları

İnosoft, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, hizmetlerinden faydalandığı yurt içi üçüncü kişi tedarikçilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun ve amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; e-posta, kartvizit, telefon, elektronik form, fiziki form, sosyal medya hesaplarımız, internet sitelerimiz, iş ortaklarımız aracılığıyla, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ile, yüz yüze görüşmeler, diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartlarını yerine getirebilmek amacıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında ilgili kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; yazılı olarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Adres: Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd. No: 62/A, Ümraniye/İstanbul

E-posta : info@inosoft.com.tr